ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Webbfabrikens allmänna avtal, ersätter alla tidigare avtal.
Nytt för avtalet är att vi numera inte tillämpar öppet köp.
Gäller från och med 2020-01-01
Reviderad 2020-03-17

ALLMÄNT

Dessa villkor avser din beställning och användning av ”Produkter” och ”Tjänster” som erbjuds av Webbfabriken Web and Security Solutions AB, Tryffelslingan 12, 18157 Lidingö, Sverige, org-nr. SE559274481601 (“Webbfabriken”), på eller via webbfabriken.com samt andra webbsidor tillhörande Webbfabriken såvida inget annat skriftligt avtal har ingåtts med Webbfabriken.

Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta delar av Produkter eller Tjänsterna till någon annan utan Webbfabrikens medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

TJÄNSTERNA/PRODUKTERNA

Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat brev, e-post eller hemsida exempelvis som orderbekräftelse/faktura samt på Webbfabrikens övriga hemsidor. Uppdateringar av innehållet i Tjänster och Produkter är kostnadsfria för befintliga kunder om inget annat avtalats via exempelvis underhållsavtal eller beställning. Utökning av funktioner eller övriga anpassningar av Tjänster/Produkter beställs hos Webbfabriken via sedvanlig beställning.

Webbfabriken tillhandahåller kostnadsfri support via e-post, telefon och information på Webbfabrikens hemsidor.

Webbfabrikens samtliga IT system är placerade i säkra utrymmen i Sverige. Inga tjänster ligger utanför Sveriges gränser annat än de tjänster som Webbfabriken är återförsäljare för. Exempel på dessa utländska tjänster är Microsoft och KeepItSafe.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet påbörjas när Kund erhåller en bekräftelse på en beställning och löper den tid som betalning erläggs för eller avtalets tidsram, om ej annat är överenskommet.

Webbfabriken tillämpar, där det är möjligt, Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från den dag beställning lagts. Ångerrätten gäller vissa av Webbfabrikens tjänster där det är tekniskt eller ekonomiskt möjligt och inte är förenat med en kostnad för Webbfabriken. Exempel är tjänster Webbfabriken är återförsäljare för.

Webbfabriken tillämpar inte öppet köp.

Eventuell ångerrätt eller öppet köp tillämpas inte vid köp av tjänster eller produkter vilka inte är Webbfabrikens (3:e part, beställningsvara eller per tillverkning). Exempel på detta är beställning av domännamn, SSL certifikat och programlicenser eller andra övriga kostnader Webbfabriken kan få i och med Kundens beställning.

Webbfabriken tillämpar 3 månaders bindningstid om inget annat avtalats. Avtal kan sägas upp när som helst utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats via Webbfabrikens tjänster och produkter i ytterligare 1 vecka, därefter tas det bort och kan inte återskapas. Övrig bindningstid för t.ex. tjänster Webbfabriken är återförsäljare för gäller. Exempel på det är Microsoft Office 365 som alltid har 12 månaders bindningstid.

Uppsägningstid är normalt 0 dagar och kund har frihet att när som helst flytta över sin tjänst till annan leverantör. Detta bör dock göras enligt överenskommelse och på sätt som passar båda parter bäst. OBSERVERA! att uppsägningstid enbart gäller Webbfabrikens egna tjänster, inte tjänster Webbfabriken är återförsäljare för t.ex. Microsoft, F-Secure, HP, IBM, Lenovo, CrashPlan, KeepIT Safe och domäner.

För uppsägning av avtal kontakta Webbfabrikens kundtjänst via telefon, e-post eller kontaktformulär via hemsidan. Uppsägning anses också ha skett om Kund inte betalar faktura för ny avtalsperiod samt efter minst 2 påminnelser. Alla förfallna fakturor skickas då vidare för inkasso och kontot avslutas omedelbart. Eventuella bikostnader Webbfabriken får på grund av tvingad uppsägning faktureras extra och går till inkasso.

Uppsägning och avslut under pågående avtalsperiod återbetalas inte.

DOMÄNNAMN

Vid beställning av Domännamn samt efter betalning erlagts av Kund, genomför Webbfabriken motsvarande beställning hos leverantör för domänhantering, exempelvis SE Direkt, Domaininfo, NameISP eller andra företag Webbfabriken är återförsäljare för.

Kund ansvarar för eventuella intrång i tredje parts rättigheter eller om de på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning. Webbfabriken samarbetar med svenska myndigheter och följer de riktlinjer och regler de satt upp vilket även inkluderar anmälningsplikt.

Webbfabriken ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är genomförd av leverantören.

Erlagd avgift för domänbeställning återbetalas ej och ej heller eventuell administrativ kostnad.

AVGIFTER

Kunden betalar för Tjänsterna och Produkterna i form av förskottsfaktura. Betalningsvillkor är 10 dagar netto och sker via Bankgiro eller banköverföring.

Webbfabriken har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras enligt normal och aktuell förseningsränta.

Om betalning uteblir trots minst 2 påminnelser avslutas Tjänsterna och Produkterna och läggs i karantän. Efter 2 veckor tas all information bort utan vidare meddelande och upplupna kostnader faktureras via inkasso eller kronofogden.

Anses en faktura vara felaktig ska Kund snarast meddela om detta, dock senast inom 5 dagar. Webbfabriken tillämpar sedvanlig praxis om och när en Kund har invänt mot en faktura. Med detta menas att Kund ska ha anfört en saklig grund mot fakturan samt direkt betala det belopp som Kund inte invänder mot.

Ändring av avgifter meddelas via vår hemsida eller per e-post och träder i kraft i samband med ny avtalsperiod.

Tillfälliga kampanjpriser eller andra specialrabatter påverkar inte pågående avtal. Pågående avtal kan inte ändras vid t.ex. kampanjer för tjänster där priset är lägre än pågående avtal.

ÖVERLÅTELSER

Överlåtelser av Webbfabrikens Tjänster och Produkter är endast tillåten efter medgivande av Webbfabriken. Tillträdande kund tar över frånträdande Kunds alla betalningsskyldigheter och förpliktelser i ingånget avtal. Eventuella kostnader för Webbfabriken faktureras Tillträdande kund.

Webbfabriken får helt överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

WEBBFABRIKENS ANSVAR

Den information som hanteras och lagras av Kund på Webbfabrikens system kontrolleras normalt inte av Webbfabriken och Webbfabriken är således inte ansvarig för informationen, ej heller för direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av Kundens agerande. Webbfabriken ansvarar heller inte för Kunds eventuella ersättningsskyldigheter mot tredje part. Webbfabriken ansvarar inte för dataförlust eller annan skada som uppstått till följd av virus, obehörigt intrång, obehörig påverkan eller annan skada av informationen som lagrats på Webbfabrikens servrar.

Webbfabriken garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida eller motsvarande system och ej heller förlust av data även om skadan orsakats av Webbfabriken direkt eller av felande/trasiga system. Kund kan inte kräva ersättning för skada som kan ha uppkommit.

Information som lagras eller hanteras på Webbfabrikens system kan komma att kontrolleras vid rutinkontroller eller säkerhetsgranskningar och då lagbrott kan påvisas anmäls detta direkt till ansvarig myndighet såsom Polisen, Säpo, BRO eller Länsstyrelsen.

Säkerhetskontroller görs regelbundet på samtliga Webbfabrikens system utan att Kund meddelas i förväg. Hindras Webbfabriken i sitt utövande av säkerhetskontroller meddelas Kund som omedelbart måste bistå Webbfabriken. Hindras eller nekas även detta avslutas Kundens konto omedelbart och sätts i Karantän. Därefter genomförs en tvingande kontroll av samtlig information och data. Påvisas där brott mot svensk lag meddelas detta vidare till ansvarig myndighet. Eventuella kostnader för Webbfabriken faktureras kund.

KUNDS ANSVAR

Kunden ansvarar för att riktig kontaktinformation finns hos Webbfabriken. Webbfabriken ansvarar inte för skador och problem som uppkommit på grund av att Webbfabriken haft felaktig kontaktinformation eller att Kund inte omgående tar del av Webbfabrikens meddelande.

Kund är skyldig att läsa igenom och förstå Allmänna avtal samt andra Avtal som kan ligga till grund för beställning av Tjänst eller Produkt. Kund är även skyldig att hålla sig uppdaterad med Webbfabrikens avtal och hemsida för att ta del av ändringar eller andra meddelanden som kan vara viktiga för Kund att känna till.

Kund ansvarar för säker hantering av känslig information såsom användarnamn, lösenord och krypteringsnycklar. Vid misstanke om att denna information kan ha läckt ut ska Webbfabriken genast informeras.

Kund ansvarar för att kunds information som hanteras av Webbfabrikens system inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk eller internationell lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

Kund måste följa Webbfabrikens avtalsvillkor och inte använda Tjänster och/eller Produkter på annat sätt än de är avsedda för. Webbfabriken avgör själv när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet/innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera och bibehålla hög säkerhet på Webbfabrikens system och tjänster. Kund ansvarar för att direkt ta bort all information som Webbfabriken inte anser är acceptabel eller bryter mot Avtalsvillkor eller svensk och internationell lagstiftning.

Webbfabriken har rätt att vid felsökning eller misstanke om brott ta bort eller flytta information. Detta gäller även när informationen indirekt utgör eller kan utgöra skada för Webbfabriken, till exempel överbelastningsattacker, virus, angrepp från utomstående, SQL injectionsattacker och liknande.

Avtalet kan sägas upp av Webbfabriken om Kund bryter mot de villkor som gäller i detta avtal. Innan uppsägning sker meddelas Kund om detta och Kund får skälig tid för att vidta rättelse, dock längst 5 dagar. I de fall informationen eller innehållet ger upphov till överbelastning, säkerhetsproblem eller på något sätt hotar funktionen för andra kunder i den delade servermiljön, kan Webbfabriken utan föregående varning stänga eller begränsa Kundens tjänst.

Om Kund bryter mot detta avtal har Kund inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar och utgifter. Kund är även skadeståndsskyldig mot Webbfabriken i den omfattning som gäller enligt svensk lag och rätt.

ÖVRIGT

Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Undantag till detta är där det är nödvändigt, exempelvis för att kunna slutföra en beställning vid köp av domännamn, om Kund brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk eller utländsk lagstiftning. Webbfabriken vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra Kundens personuppgifter. All pappersinformation, annat än vad som krävs för bokföring och registrering, makuleras i en säkerhetsklassad dokumentförstörare.

Ingående parter i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras. Det kan vara påföljder som ena Part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, miljökatastrofer, naturkatastrofer, lagändringar, transport eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i el och energitillförsel, uteblivna leveranser från partners och leverantörer eller andra påföljder som inte kunnat förutspås eller undvikas. Webbfabriken samt Kund har rätt att frånträda avtalet om något av ovanstående hinder funnits och hindrat genomförandet av ingående avtal under längre tid än 20 dagar.

Webbfabriken har rätt att vidta ändringar av villkoren i detta avtal och de träder i kraft i och med publicering av avtalet. Ändringar sker via uppdatering av avtalet på hemsidan. Ändringar som direkt berör Kund negativt meddelas per e-post. Webbfabriken har inte skyldighet att kontrollera Kund tagit del av uppdaterat avtal.

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal sker i första hand direkt med Kund och om tvist fortfarande föreligger skall tvisten avgöras i svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. Tolkning och tillämpning av detta avtal som berör svensk myndighet kan inte bestridas ej heller de delar i avtalet som hanterar säkerheten för Webbfabriken och dess system. Webbfabriken gör vad den anser är nödvändigt för att bibehålla en extremt hög säkerhet och detta kan ej bestridas varken skriftligen eller med svensk domstol. Det går ej heller att på något sätt hålla Webbfabriken skadeståndsskyldig för något som har med Webbfabrikens säkerhetsutövande att göra eller för att bibehålla den extremt höga säkerheten för Webbfabriken och dess kunder.